Akademia Dziecka to Niepubliczna Szkoła Podstawowa realizująca obowiązującą podstawę programową zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [Dz.U. z 2017, poz. 356]) oraz projekty edukacyjne wspierające zdolności i zainteresowania dzieci.

 

I. Realizacja podstawy programowej i projektów edukacyjnych w Akademii Dziecka

 • 1.W programie nauczania przyjęto humanistyczną teorię uczenia, której podstawę stanowią następujące założenia:
 • rezygnacja z reproduktywnego charakteru wychowania;
 • uznawanie i respektowanie praw dzieci jako oczywistych;
 • uczynienie stosunków wychowawczych w pełni podmiotowymi, wspieranie samorozwoju każdego ucznia;
 • respektowanie prawidłowości rozwoju dziecka;
 • umożliwianie dziecku kształtowania indywidualności, tożsamości, niepowtarzalności i odmienności;
 • przyznawanie prawa do błędu i prawa wyboru.
 • 2. Program edukacji wczesnoszkolnej ukierunkowany jest na:
 • dziecko - ucznia wraz z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami;
 • indywidualne i grupowe uczenie się we współpracy i współdziałaniu;
 • doświadczanie, badanie, tworzenie, działanie, zdobywanie nowych umiejętności;
 • rozumienie zdobywanej wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności.
 • 3. Proces edukacyjny realizowany według założeń proponowanego programu nauczania umożliwi uczniom:
 • łagodne przejście z etapu wychowania przedszkolnego do pierwszego etapu kształcenia;
 • poznawanie świata i miejsca człowieka w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
 • wszechstronny rozwój ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności, wewnętrznej motywacji, kreatywnych działań;
 • poznawanie i wykorzystywanie własnego potencjału rozwojowego oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja";
 • przeżywanie satysfakcji z własnego działania, osiąganych wyników;
 • przyswajanie narzędzi, umożliwiających aktywność badawczą i twórczą ekspresję;
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności kluczowych, ponadprzedmiotowych;
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań;
 • budowanie poczucia przynależności do grupy szkolnej, rodziny, społeczności lokalnej, regionu, Europy, świata;
 • odkrywanie prawdy, dobra i piękna;
 • przygotowanie się do podejmowania nowych zadań edukacyjnych na wyższym etapie kształcenia (klasy 4-6).

 

II. Uczymy i wychowujemy odnosząc do uznanych wartości i tradycji, proponujemy uczniom udział w katechezie, etyce - pragniemy wychowywać przez wartości chrześcijańskie, związane z szacunkiem dla drugiego człowieka, tradycjami, patriotyzmem w oparciu o naukę Jana Pawła II

 

III. Codzienny poszerzony kontakt z językiem angielskim - mając na uwadze naturalny dar dzieci do nauki języków obcych, proponujemy nie tylko tradycyjne formy nauki, ale także wykorzystujemy zwykłe sytuacje, czynności i zabawy do utrwalania i poszerzania umiejętności językowych -gry, zabawy, piosenki, rymowanki, teksty narracyjne, zajęcia plastyczne.  

Big English to nowy, siedmiopoziomowy kurs dla dzieci w wieku 6-12 lat, które uczą się angielskiego w intensywny sposób. Kurs ma niezwykle kolorową szatę graficzną, pełną rysunków i fotografii i stawia na naukę przez zabawę. Zawiera mnóstwo gier, piosenek i motywujących tematów. Wykorzystuje naturalną ciekawość świata dzieci, wprowadzając w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe. Mocnym atutem Big English jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Kurs wspomaga także rozwój umiejętności  21 wieku, takich jak bycie kreatywnym, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie. Przeznaczony jest dla grup z większą liczbą godzin angielskiego.

Jako dodatkowe materiały edukacyjne, w oparciu o które prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, wykorzystujemy kurs Big Science.

Realizujemy program nauczania języka angielskiego autorstawa Marioli Boguckiej.

Lekcje języka angielskiego w naszej szkole oparte są głównie o:

-teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,

-teorię scaffolding’u [rusztowań] Jerome’a Brunera.

Zajęcia przeprowadzane są polimetodycznie, w związku z czym stosowane następujące metody:

-Total Physical Response [metoda reagowania całym ciałem],

-Multi- Sensory Approach [nauka przez zmysły],

-Storytelling [opowiadanie, czytanie, oglądanie historyjek, bajek],

-Drama [elementy zajęć teatralnych],

-Communicative Approach [metoda komunikacyjna],

-Global Reading [czytanie globalne],

-Content and Language Integrated Learning [zintegrowana nauka treści i języka],

-Partial Immersion [częściowa immersja językowa],

-Direct Method [metoda bezpośrednia].

 

Zobacz prezentację "Język angielski w klasach 1-3" - kliknij

Zajęcia językowe są regularnie wzbogacane elementami TIK [technologie informacyjno- komunikacyjne]. Wykorzystywane są urządzenia z systemem Android, tablice multimedialne, tablety, laptopy oraz rzutniki. Umożliwiają one prezentowanie uczniom wizualizacji treści i tematów omawianych podczas zajęć, prezentacje multimedialne, interaktywne gry, utwory oraz krótkie filmy w języku obcym. Podczas zajęć wykorzystywane są dostępne na rynku aplikacje, które pozwalają na min. trójwymiarową animację prac plastycznych uczniów lub odczytywanie informacji z przygotowanych wcześniej kodów QR.

 

IV. Przykładamy dużą wagę i motywujemy do aktywności ruchowej poprzez codzienne zajęcia ruchowe (w-f, gimnastyka korekcyjna, rytmika, aktywność ruchowa na placu zabaw, zajęcia dodatkowe na świetlicy)- stwarzamy warunki kształtowania sprawności fizycznej dzieci - dysponujemy bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci placem zabaw oraz salą ćwiczeń do integracji sensorycznej.

 

V. Wspieramy edukację czytelniczą w programie Czytadełko - zachęcamy dzieci i Rodziców do udziału w projekcie mającym na celu edukację czytelniczą, rozbudzanie od najmłodszych lat zainteresowań książką, propagowanie idei czytelnictwa, wspieranie i zachęcanie do własnej twórczości.

 

VI. Ukazujemy różne kultury i zwyczaje w projekcie edukacyjnym Młody Podróżnik - program ma na celu rozbudzać ciekawość dziecka na otaczający go świat i ludzi. Przez zabawę dzieci poznają zwyczaje i tradycje innych kultur - przygotowują potrawy, robią prace plastyczne, poznają architekturę stają się tolerancyjne i otwarte na inne kultury itp.

 

VII. Upowszechnimy kulturę osobistą i wzory bezpiecznych zachowań na lekcjach Kultura bycia. W projekcie odnosząc się do programu wychowawczo - profilaktycznego wdrażmy zasady Savoir vivre  oraz uczymy bezpiecznych zachowań. Elementem tych lekcji są wyjazdy do teatru, muzeów czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

VIII. Wspieramy uczniów zdolnych i motywujemy do twórczego myślenia, zachęcamy do udziału w kołach zainteresowań – Omnibus matematyczny, Zabawa w teatr. Proponujemy udział w zajęciach dodatkowych kształcących zdolności matematyczne Omnibus matematyczny, oraz uzdolnienia teatralne Zabawa w teatr .

 

IX.  Dbamy o intelekt i emocje w zabawach integracyjnych - przykładamy dużą wagę do rozwoju inteligencji emocjonalnej, dlatego nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego kierowania swoim postępowaniem w trakcie przeżywania silnych emocji i uczuć tak, aby były one źródłem pozytywnej reakcji ze strony środowiska. Wzmacniamy u dzieci umiejętności: komunikacji, wyrażania siebie i swoich przeżyć oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja szkoły

Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej. F. Frobel

Wykaz lektur na rok szkolny 2023/2024

Klasa IV  "Akademia Pana Kleksa", Jan Brzechwa  "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks), Janusz ...

Spacer po szkole...❤️

❤️ „…to nie mury tworzą klimat szkoły ale ludzie, którzy w niej przebywają”. Wirtualny spacer po szkole – zapraszamy !!!

Zajęcia w szkole

Realizacja podstawy programowej i projektów edukacyjnych w Akademii Dziecka

Wyposażenie

Wyposażenie, pomoce dydaktyczne w Akademii Dziecka

Media o szkole

Zobacz co piszą o naszej szkole podstawowej.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑