Akademia Dziecka to Niepubliczna Szkoła Podstawowa realizująca obowiązującą podstawę programową zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [Dz.U. z 2017, poz. 356]) oraz projekty edukacyjne wspierające zdolności i zainteresowania dzieci.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ogłosiła rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej. W bieżącym roku podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będzie:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Ważnym obszarem edukacyjnym w szkole jest realiacja projektów związana z:

- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
- edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

- kształcenie postawy patriotycznej oraz inicjatywy historyczne przygotowujące do świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

I. Realizacja podstawy programowej i projektów edukacyjnych w Akademii Dziecka

 • 1.W programie nauczania przyjęto humanistyczną teorię uczenia, której podstawę stanowią następujące założenia:
 • rezygnacja z reproduktywnego charakteru wychowania;
 • uznawanie i respektowanie praw dzieci jako oczywistych;
 • uczynienie stosunków wychowawczych w pełni podmiotowymi, wspieranie samorozwoju każdego ucznia;
 • respektowanie prawidłowości rozwoju dziecka;
 • umożliwianie dziecku kształtowania indywidualności, tożsamości, niepowtarzalności i odmienności;
 • przyznawanie prawa do błędu i prawa wyboru.
 • 2. Program edukacji wczesnoszkolnej ukierunkowany jest na:
 • dziecko - ucznia wraz z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami;
 • indywidualne i grupowe uczenie się we współpracy i współdziałaniu;
 • doświadczanie, badanie, tworzenie, działanie, zdobywanie nowych umiejętności;
 • rozumienie zdobywanej wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności.
 • 3. Proces edukacyjny realizowany według założeń proponowanego programu nauczania umożliwi uczniom:
 • łagodne przejście z etapu wychowania przedszkolnego do pierwszego etapu kształcenia;
 • poznawanie świata i miejsca człowieka w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
 • wszechstronny rozwój ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności, wewnętrznej motywacji, kreatywnych działań;
 • poznawanie i wykorzystywanie własnego potencjału rozwojowego oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja";
 • przeżywanie satysfakcji z własnego działania, osiąganych wyników;
 • przyswajanie narzędzi, umożliwiających aktywność badawczą i twórczą ekspresję;
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności kluczowych, ponadprzedmiotowych;
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań;
 • budowanie poczucia przynależności do grupy szkolnej, rodziny, społeczności lokalnej, regionu, Europy, świata;
 • odkrywanie prawdy, dobra i piękna;
 • przygotowanie się do podejmowania nowych zadań edukacyjnych na wyższym etapie kształcenia (klasy 4-6).

 

II. Uczymy i wychowujemy odnosząc do uznanych wartości i tradycji, proponujemy uczniom udział w katechezie, etyce - pragniemy wychowywać przez wartości chrześcijańskie, związane z szacunkiem dla drugiego człowieka, tradycjami, patriotyzmem w oparciu o naukę Jana Pawła II

 

III. Codzienny poszerzony kontakt z językiem angielskim - mając na uwadze naturalny dar dzieci do nauki języków obcych, proponujemy nie tylko tradycyjne formy nauki, ale także wykorzystujemy zwykłe sytuacje, czynności i zabawy do utrwalania i poszerzania umiejętności językowych -gry, zabawy, piosenki, rymowanki, teksty narracyjne, zajęcia plastyczne.  

Big English to nowy, siedmiopoziomowy kurs dla dzieci w wieku 6-12 lat, które uczą się angielskiego w intensywny sposób. Kurs ma niezwykle kolorową szatę graficzną, pełną rysunków i fotografii i stawia na naukę przez zabawę. Zawiera mnóstwo gier, piosenek i motywujących tematów. Wykorzystuje naturalną ciekawość świata dzieci, wprowadzając w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe. Mocnym atutem Big English jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Kurs wspomaga także rozwój umiejętności  21 wieku, takich jak bycie kreatywnym, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie. Przeznaczony jest dla grup z większą liczbą godzin angielskiego.

Jako dodatkowe materiały edukacyjne, w oparciu o które prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, wykorzystujemy kurs Big Science.

Realizujemy program nauczania języka angielskiego autorstawa Marioli Boguckiej.

Lekcje języka angielskiego w naszej szkole oparte są głównie o:

-teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,

-teorię scaffolding’u [rusztowań] Jerome’a Brunera.

Zajęcia przeprowadzane są polimetodycznie, w związku z czym stosowane następujące metody:

-Total Physical Response [metoda reagowania całym ciałem],

-Multi- Sensory Approach [nauka przez zmysły],

-Storytelling [opowiadanie, czytanie, oglądanie historyjek, bajek],

-Drama [elementy zajęć teatralnych],

-Communicative Approach [metoda komunikacyjna],

-Global Reading [czytanie globalne],

-Content and Language Integrated Learning [zintegrowana nauka treści i języka],

-Partial Immersion [częściowa immersja językowa],

-Direct Method [metoda bezpośrednia].

 

Zajęcia językowe są regularnie wzbogacane elementami TIK [technologie informacyjno- komunikacyjne]. Wykorzystywane są urządzenia z systemem Android, tablice multimedialne, tablety, laptopy oraz rzutniki. Umożliwiają one prezentowanie uczniom wizualizacji treści i tematów omawianych podczas zajęć, prezentacje multimedialne, interaktywne gry, utwory oraz krótkie filmy w języku obcym. Podczas zajęć wykorzystywane są dostępne na rynku aplikacje, które pozwalają na min. trójwymiarową animację prac plastycznych uczniów lub odczytywanie informacji z przygotowanych wcześniej kodów QR.

 

IV. Przykładamy dużą wagę i motywujemy do aktywności ruchowej poprzez codzienne zajęcia ruchowe (w-f, gimnastyka korekcyjna, rytmika, aktywność ruchowa na placu zabaw, zajęcia dodatkowe na świetlicy)- stwarzamy warunki kształtowania sprawności fizycznej dzieci - dysponujemy bezpiecznym i atrakcyjnym dla dzieci placem zabaw oraz salą ćwiczeń do integracji sensorycznej.

 

V. Wspieramy edukację czytelniczą w programie Czytadełko - zachęcamy dzieci i Rodziców do udziału w projekcie mającym na celu edukację czytelniczą, rozbudzanie od najmłodszych lat zainteresowań książką, propagowanie idei czytelnictwa, wspieranie i zachęcanie do własnej twórczości.

 

VI. Ukazujemy różne kultury i zwyczaje w projekcie edukacyjnym Młody Podróżnik - program ma na celu rozbudzać ciekawość dziecka na otaczający go świat i ludzi. Przez zabawę dzieci poznają zwyczaje i tradycje innych kultur - przygotowują potrawy, robią prace plastyczne, poznają architekturę stają się tolerancyjne i otwarte na inne kultury itp.

 

VII. Upowszechnimy kulturę osobistą i wzory bezpiecznych zachowań na lekcjach Kultura bycia. W projekcie odnosząc się do programu wychowawczo - profilaktycznego wdrażmy zasady Savoir vivre  oraz uczymy bezpiecznych zachowań. Elementem tych lekcji są wyjazdy do teatru, muzeów czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

VIII. Wspieramy uczniów zdolnych i motywujemy do twórczego myślenia, zachęcamy do udziału w kołach zainteresowań – Omnibus matematyczny, Zabawa w teatr. Proponujemy udział w zajęciach dodatkowych kształcących zdolności matematyczne Omnibus matematyczny, oraz uzdolnienia teatralne Zabawa w teatr .

 

IX.  Dbamy o intelekt i emocje w zabawach integracyjnych - przykładamy dużą wagę do rozwoju inteligencji emocjonalnej, dlatego nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego kierowania swoim postępowaniem w trakcie przeżywania silnych emocji i uczuć tak, aby były one źródłem pozytywnej reakcji ze strony środowiska. Wzmacniamy u dzieci umiejętności: komunikacji, wyrażania siebie i swoich przeżyć oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja szkoły

Misja szkoły  Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości.   ...

Zajęcia w szkole

Akademia Dziecka to Niepubliczna Szkoła Podstawowa realizująca obowiązującą podstawę programową zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie ...

Zajęcia w świetlicy

  Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy ...

Wyposażenie

Dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.  J. ...

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Szeroka oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑