Akademia Dziecka to miejsce, w którym dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój są istotą wszelkich działań i procesów wychowawczo – edukacyjnych. Wspieranie dziecka w harmonijnym doskonaleniu umiejętności to główny cel nadający kierunek wszelkiej działalności pedagogicznej.

 

Sześciolatek w szkole

Dziecko 6-letnie ma obowiązek chodzić do tzw. zerówki, czyli realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. „Zerówkowicze” w Akademii Dziecka przyglądają się pracy pierwszoklasistów, uczestniczą w realizacji wspólnych projektów.


Uczeń rozpoczynając naukę w zerówce podejmuje działania, które umożliwią wychowawcy określenie osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w tzw. indywidualnym opisie dziecka „dojrzałości szkolnej”. Gotowość szkolna ucznia tworzy się podczas procesów wychowania, nauczania i uczenia się i odnosi się do szczegółowego określenia osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w obszarze rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz poznawczego dziecka.

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia w klasie zerowej:

  • zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania;
  • zasady wychowania i opieki;
  • potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

 

Na podstawie ramowego rozkładu wychowawca ustala szczegółowy rozkład dnia dla grupy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. Wszystkie zajęcia dydaktyczne związane z realizacją zadań wychowaczo – dydaktycznych odbywają się w godz. 9.00 – 14.00. Obejmują one działania z zakresu rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego, społeczno – moralnego. Dzieci uczestniczą w lekcjach języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, lekcjach rytmiki, w zajęciach komputerowych oraz gimnastyce ogólnorozwojowej. Mogą uczestniczyć w katechezie lub etyce. Wykorzystują w czasie zajęć tablice multimedialne. W godzinach pracy świetlicy szkolnej angażują się w projekty realizowane przez wychowawców świetlicy zgodnie z przyjętym planem uwzględniającym potrzeby i zainteresowania dzieci. Zadania szczegółowe określa harmonogram bieżącego roku szkolnego.

 

Zgodnie z zasadą harmonii dziecko, stopniowo uświadamiając sobie własne potrzeby, powinno łagodnie i płynnie wejść w krąg wymagań, norm obyczajowych i kulturowych najbliższego otoczenia, rówieśników i dorosłych. Organizacja procesu edukacyjnego powinna sprzyjąć harmonii między potrzebami dzieci a ich powinnościami, dając możliwość własnego kształcenia, samodoskonalenia oraz rozwoju wg zasad:

  • jedności – integracji (wspieranie dziecka w budowaniu obrazu siebie, kształtowanie charakteru, postaw życiowych;
  • działania – ekspresyjności (rozwój i doskonalenie realizują się przez działanie, doświadczanie i przeżywanie);
  • stymulacji (swoboda w zakresie doboru metod, technik wzajemne relacje nauczyciela i dziecka);
  • kreatywności – plastyczności (uwolnienie się od schematów, stereotypów);
  • współdziałania nauczyciela z rodzicami – we wszystkich poczynaniach należy szukać wsparcia u rodziców, należy dążyć do doskonalenia form współpracy w celu podniesienia kompetencji wychowawczych.

 

Podręczniki – zawierają materiały skupiające się na wszechstronnym rozwoju poznawczym dziecka, umożliwiają realizacje obowiązującej podstawy programowej, a zarazem pozwalają na modyfikację treści w zależności od poziomu rozwoju dzieci w danej grupie i ich możliwości. Jest to propozycja, która nie ogranicza inwencji twórczej dziecka ani nauczyciela, który w ciągu roku szkolnego realizuje własne i szkolne projekty lub przygotowuje okazjonalne wydarzenia.

 

Nauka programowania jest stałym elementem kształcenia już od zerówki. Szkoła stwarza dzieciom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in.: logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

;-)
 

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Misja przedszkola

PRZEDSZKOLE – to szansa dla TWOJEGO DZIECKA na udany start w edukację!!!

Harmonogram 2023/24

Harmonogram pracy przedszkola w Akademii Dziecka 2023/2024

"Zerówka"

Sześciolatek w szkole- ramowy rozkład dnia

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑