Akademia Dziecka

przeprowadzi nabór do

 Niepublicznego Przedszkola

oraz

  Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

Rekrutację, składanie dokumentacji i podpisywanie umów kształcenia w okresie zdalnej edukacji prowadzimy on - line.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomośc e - mail.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami w zakładce Dokumenty

 

Terminarz i zasady rekrutacji:

- Podania na rok szkolny 2023/2024 przyjmujemy na adres: sekretariat@akademiadziecka.waw.pl  lub  bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
- Terminarz rozmów z Rodzicami zostanie ustalony indywidualnie według kolejności zgłoszeń.
- Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.
- Gwarancją przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy i opłacenie pierwszego miesiąca nauki z góry.
- Ilość miejsc w placówce jest ograniczona.


Nabór do oddziału  - klasa „0”,  klasa "1"

O przyjęciu  decydują m.in.:

- rozmowa Dyrekcji z uczniem i Rodzicami
- obecność rodzeństwa w Akademii Dziecka

Do sekretariatu szkoły należy złożyć:

- podanie
- akt urodzenia dziecka

- inne( np. opinię o dziecku).

 

Nabór do oddziałów -  klasa I oraz uzupełniający w klasach II- VIII

O przyjęciu  ucznia do klasy decydują m.in.:

- rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem
- obecność rodzeństwa w Akademii Dziecka

Do sekretariatu szkoły należy złożyć:

- podanie
- akt urodzenia dziecka
- diagnozę przedszkolną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej*
- 2 aktualne zdjęcia*
- świadectwo ukończenia klasy ,*

- inne (np. opinię, orzeczenie, kopię dyplomów).

*dokumenty należy dostarczyć w terminie 1 tygodnia po zakończeniu roku szkolnego.

 

- O pozytywnej i negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są bezpośrednio, telefonicznie lub listem poleconym.

- Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klas zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

- Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę czesnego za pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych.
Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

- Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie www. szkoły.

 

W ramach czesnego zapewniamy:

- pobyt i zajęcia świetlicowe dziecka w godzinach: 7.00 - 8.00 i 14.00 - 18.00

- zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej oraz lekcje rozszerzające umiejętności językowe, projekty edukacyjne, lekcje "Kultury Bycia", koła zainteresowań.

 

Gwarantujemy:

-nauczycieli doświadczonych i wykształconych, w tym również  nauczycieli akademickich;
-zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego;
-przygotowanie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie rozpoznawalnego międzynarodowego certyfikatu – współpraca z British Council;
-rozszerzony względem MEN program nauczania;
-rozszerzony jakościowo i ilościowo program nauczania z matematyki;
-aktywną, nowoczesną edukację bazującą na codziennym wykorzystaniu na lekcjach TIK;
-współpraca między innymi z Akademią Młodych Naukowców, Virtual Quest (Mobilna Galeria Rzeczywistości Wirtualnej), Instytutem Pamięci Narodowej;
-współpraca z wydawnictwem National Geographic;
-przygotowanie i udział w licznych konkursach gminnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
-bardzo bogaty program zajęć dodatkowych rozwijających pasje i talenty uczniów;
-aktywną świetlicę – kameralne warunki do swobodnej zabawy oraz do uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach w sali lub na świeżym powietrzu;
-comiesięczne wycieczki w interesujące miejsca (teatry, muzea, wyjazdy plenerowe);
-Zielone Szkoły.

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

Podania prosimy składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres:

sekretariat@akademiadziecka.waw.pl

- tel: 608 622 922

 

Uczniowie korzystają z posiłków przygotowywanych w szkolnej kuchni: śniadanie, obiad, podwieczorek, uczniowie uczestniczą w projekcie - Owoce i warzywa w szkole, Szklanka Mleka

 

Opłata za pierwszy miesiąc nauki oraz podpisanie umowy stanowi gwarancję przyjęcia dziecka oraz stałość wysokości czesnego dla całego etapu edukacji wczesnoszkolnej.

 

Akademia Dziecka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Postępu 102

05 – 515 Nowa Wola

 

Wpłaty za czesne prosimy dokonywać nr konta szkoły:

 Bank Pocztowy 14 13 20 15 37 13 16 56 95 30 00 00 01

 czesne za m-c....., imię i nazwisko ucznia, klasa

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły !!!
 

 

Dostępne podstrony dla tej zakładki

Rekrutacja

Terminarz i zasady rekrutacji.

Czesne

   W ramach czesnego zapewniamy:  - pobyt i zajęcia świetlicowe dziecka w godzinach: 7.00 - 8.00 ...

Dokumenty

Zakładka zawiera dokumenty regulujące pracę szkoły.

Dowiedz się więcej

Nowoczesna szkoła

Zlokalizowana ul. Postępu 102 Akademia Dziecka wyróżnia się z otoczenia dzięki niekonwencjonalnej aranżacji elewacji zewnętrznej.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów. Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne

Profesjonalna kadra

Nauczyciel posiada wysokie kwalifikacje i jest świadectwem postawy godnej naśladowania.

Współpraca

Akademia Dziecka mając na uwadze dobro ucznia, w trosce o właściwy rozwój placówki podejmuje działania zmierzające do współpracy z różnymi instytucjami.

do góry ↑